Algemene bepalingen

Human Capital Group Talent Development B.V.
Versie september 2020

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de besloten vennootschap Human Capital Group Talent Development B.V.
In deze algemene voorwaarden wordt Human Capital Group Talent Development B.V. in het vervolg aangeduid met: “opdrachtnemer”. De wederpartij wordt in het vervolg aangeduid met: “opdrachtgever”.

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en navolgende bijzondere bepalingen: I Voorwaarden voor trainingen, workshops en assessments

1.3 In geval van strijdigheid van een bepaling uit deze algemene bepalingen met enige bijzondere bepaling, zal de bijzondere bepaling prevaleren. In geval van strijdigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden met enige bepaling van een specifiek tussen partijen gesloten overeenkomst prevaleert steeds de meer specifiek in de desbetreffende overeenkomst opgenomen bepaling.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, voor zover schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen.
1.5 De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door opdrachtnemer.

2. Totstandkomingovereenkomsten

2.1 Overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komen tot stand doordat opdrachtgever een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte of een op andere wijze gedaan aanbod accepteert.

2.2 Evenwel kan opdrachtgever aan een overeenkomst met opdrachtnemer geen rechten ontlenen, alvorens zij een schriftelijke overeenkomst met opdrachtnemer heeft ondertekend.

2.3 Tenzij in de offerte anders wordt vermeld, zijn offertes van opdrachtnemer steeds geldig gedurende 30 dagen na hun dagtekening.

2.4 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat eventuele aanspraken van opdrachtnemer op schadevergoeding wegens het afbreken van onderhandelingen door opdrachtgever onverlet.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht zo zorgvuldig mogelijk en onafhankelijk uit te voeren, een en ander voor zover mogelijk en met inachtneming van hetgeen in de navolgende leden van dit artikel is bepaald.

3.2 Onder opdracht wordt verstaan, de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, respectievelijk te verlenen diensten, respectievelijk te leveren goederen.

3.3 Opdrachtgever zal opdrachtnemer, al dan niet op verzoek van opdrachtnemer, in verband met de uitvoering van de opdracht alle noodzakelijke gegevens en bescheiden ter beschikking stellen.

3.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt tevens indien deze gegevens en bescheiden van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens.

3.5 Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer onverwijld te informeren met betrekking tot feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. Termijnen voornakoming

4.1 Overeengekomen termijnen voor het verrichten van diensten, alsmede voor levering van zaken en goederen of de installatie daarvan zijn nimmer fataal. Indien opdrachtnemer niet binnen de afgesproken termijn de desbetreffende diensten verricht, producten (af)levert of installeert, is zij niet reeds door dat feit in verzuim. Er is sprake van verzuim als opdrachtgever opdrachtnemer per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.

5. Inschakeling derden

5.1 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer inschakeling van derden noodzakelijk is, die niet vooraf expliciet in de overeenkomst opgenomen zijn, zal opdrachtnemer voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is hierover voorafgaand overleg voeren met opdrachtgever.

5.2 Opdrachtgever is zelf gehouden om de kosten van deze derden te vergoeden. Voor zover mogelijk zal opdrachtnemer ervoor zorgen dat de facturen van deze derden rechtstreeks aan opdrachtgever worden verzonden.

5.3 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze derden.

6. Tarieven

6.1 Opdrachtnemer zal opdrachtgever een tarief in rekening brengen, gebaseerd op uurloon of een vast bedrag voor de te verrichten diensten of te leveren zaken. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd. Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd om, na schriftelijke aankondiging aan opdrachtgever, haar tarieven aan te passen. Naast het overeengekomen tarief komen ook de kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de geldende tarieven van opdrachtnemer altijd exclusief omzetbelasting (BTW).

6.3 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd om de termijn waarbinnen en de lengte van de periode waarover zij haar werkzaamheden in rekening brengt, aan te passen. Voorts is opdrachtnemer gerechtigd om een voorschot aan opdrachtgever in rekening te brengen. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening met hetgeen uiteindelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is. Indien de omvang van de werkzaamheden van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever een aanvullend voorschot in rekening te brengen.

6.4 Uren of dagen waarop geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als gevolg van oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van opdrachtgever of anderszins toe te rekenen zijn aan opdrachtgever, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht als waren het gewerkte uren.

6.5 Het tarief is gebaseerd op een werkdag van 9:00 uur tot 17:00 uur voor werkzaamheden verricht binnen Nederland.

6.6 Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht, op basis van nader overeengekomen tarieven c.q. op basis van de gebruikelijke door opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

6.7 Indien de tarifering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer na een opgave van opdrachtgever het recht de administratie van opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van opdrachtgever komen, zonder dat opdrachtnemer enig recht verliest.

7. Betaling

7.1 Betaling door opdrachtgever dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

7.2 Iedere mogelijkheid voor opdrachtgever om aan opdrachtnemer verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met vorderingen die zij meent op opdrachtnemer te hebben, wordt door partijen uitgesloten. Zo ook wordt het recht van opdrachtgever om de betaling van enig bedrag dat zij aan opdrachtnemer verschuldigd is op te schorten, uitgesloten.

7.3 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een contractuele rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over alle achterstallige bedragen, met een minimum van EUR 250 (tweehonderdvijftigeuro).

7.4 Indien opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke blijft met enige betaling en opdrachtnemer om die reden de vordering ter incasso uit handen moet geven, is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de achterstallige bedragen verschuldigd.

7.5 Indien opdrachtgever nadat zij in verzuim gekomen is enige betaling aan opdrachtnemer verricht, wordt deze eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, voorts op de aan opdrachtgever verschuldigde contractuele rente en ten slotte op de verschuldigde hoofdsom.

7.6 Indien opdrachtgever langer dan 1 maand in verzuim is met de betaling van openstaande facturen, is opdrachtnemer gerechtigd alle werkzaamheden die zij ten behoeve van opdrachtgever verrichten, op te schorten.

8. Reclames

8.1 Reclames met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt binnen 30 dagen na de verrichte werkzaamheden, na de verzenddatum van de factuur, stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

8.2 Reclames als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame (zulks naar het oordeel van opdrachtnemer) heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte facturen, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de reeds betaalde facturen.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Human Capital Group Talent Development B.V.

Versie 18-12-2018 Pagina 2 van 7 9.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die zij in het kader van een overeenkomst met opdrachtgever aan laatstgenoemde levert, totdat opdrachtgever aan al haar financiële verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer uit de desbetreffende overeenkomst en uit eerdere en latere overeenkomsten met opdrachtnemer volledig heeft voldaan. Evenzo blijft opdrachtnemer rechthebbende met betrekking tot alle immateriële goederen die zij in het kader van enige overeenkomst aan opdrachtgever dient over te dragen, zolang opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst en eerdere en latere overeenkomsten met opdrachtnemer heeft voldaan.

9.2 Indien opdrachtnemer in het kader van enige overeenkomst met opdrachtgever auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtgever dient over te dragen, blijven deze rechten aan opdrachtnemer voorbehouden totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de overeenkomst en uit eerdere en latere overeenkomsten met opdrachtnemer heeft voldaan.

9.3 Opdrachtgever is gehouden om, indien zij op enig moment jegens opdrachtnemer tekort schiet in de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met opdrachtgever, alle zaken en immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust, aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer reeds nu voor alsdan om de bedrijfsruimten en –terreinen van opdrachtgever te betreden, teneinde zaken en immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust weg te (doen) voeren.

10. Rechten van intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht en het portretrecht daaronder begrepen – toe aan opdrachtnemer. Indien een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is daartoe uitsluitend opdrachtnemer bevoegd.

10.2 Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht en het portretrecht van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

10.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

10.4 Tenzij anders overeengekomen, blijft hetgeen dat in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand is gebracht (zoals de ideeën, de documenten, de modellen, de prototypes en de ontwerpen) eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

10.5 Op verzoek van opdrachtnemer verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer een pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met opdrachtnemer door haar in de macht van opdrachtgever worden/zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare schulden daaronder mede begrepen.

11. Aansprakelijkheid / Vrijwaring

11.1 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 500.000,– (vijfhonderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden. b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

11.2 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven derden en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1 en 11.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

11.3 De in artikel 11.1 en 11.2 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg isvan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

11.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden verband houdende met(de uitvoering van) enige overeenkomst die partijen met elkaar hebben gesloten.

11.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

12. Opzegging en beëindiging

12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te zeggen indien opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend, dan wel indien opdrachtgever zijn onderneming heeft gestaakt. Opdrachtnemer zal wegens deze opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.2 Ten gevolge van de opzegging wordt de vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade, ondermeer bestaande uit gederfde omzet over de resterende looptijd van de overeenkomst.

12.3 Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen terwijl dit niet is overeengekomen of opdrachtgever verlangt dat opdrachtnemer haar dienstverlening opschort, vanwege factoren die geen verband houden met de aard van de prestatie van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd welke onder meer kan bestaan uit een vergoeding voor de gederfde omzet van opdrachtnemer over de resterende looptijd van de overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt zich voorts het recht voor om in dit geval vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te vorderen.

13. Overmacht

13.1 Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.

13.2 Opdrachtnemer die verwacht dat zij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze verwachting onverwijld schriftelijk aan opdrachtgever.

13.3 Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

13.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

14. Geheimhouding

14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de vertrouwelijkheid door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.

14.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrektis.

14.3 Partijen zijn bij beëindiging van een opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van die opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken, databasebestanden en bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan de oorspronkelijke eigenaar.

15 Overname van personeel

15.1 De opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van één jaar na het einde van de overeenkomst geen directe of indirecte arbeids- of dienstverleningsrelatie te onderhouden met medewerkers van opdrachtnemer noch met de door opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde derden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer en na betaling van een nader overeen te komen vergoeding.

16 Boetebepaling

16.1 Bij overtreding van artikel 14 en 15 is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000 (vijfduizend Euro) per dag en, indien van toepassing, per medewerker dat de overtreding voortduurt.

17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is steeds Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht/ overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter te Utrecht.

18 Overige bepalingen

18.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

VOORWAARDEN VOOR TRAININGEN, WORKSHOPS ENASSESSMENTS

De in dit hoofdstuk “Voorwaarden voor trainingen, workshops en assessments” vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden (I) van toepassing, indien opdrachtnemer diensten verleent in de vorm van trainingen, workshops en assessments of andere bijeenkomsten, waarbij personeelsleden, werknemers, of freelancers (allen hierna verder aan te duiden als: “medewerkers”) van HuCaG Talent Development B.V. ingehuurde werknemers worden ingezet. Deze bepalingen laten de in de overeenkomst opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten onverlet. In geval van strijdigheid met enige bepaling uit de algemene bepalingen, zal de bijzondere bepaling uit onderhavige voorwaarden prevaleren.

Algemeen 1.

Definities 1.1 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven en feitelijk aan de activiteit deelneemt.

1.2 Activiteit: de door opdrachtnemer georganiseerde training, workshop, assessment of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten en/of in kaart brengen van kennis en/of vaardigheden.

1.3 Open activiteit: een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan door opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon werkt.

1.4 ‘In company’-activiteit: een activiteit die georganiseerd wordt voor medewerkers uit één organisatie of uit een beperkt aantal vooraf vastgestelde organisaties. Het programma van de ‘In company’-activiteit wordt in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld.

1.5 Annuleren: het per brief opzeggen van de ingeschreven deelname aan de activiteit bij de administratie van de activiteit.

2. Inschrijving en bevestiging open activiteit

2.1 Inschrijving voor de door opdrachtnemer te verzorgen open activiteiten kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e- mail/elektronische post.

2.2 Opdrachtnemer bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende activiteit tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

2.3 De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

3. Overeenkomst terzake ‘incompany’-activiteit

3.1 Ter zake een ‘in company’-activiteit zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij opdrachtnemer.

3.2 De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-activiteit komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.

3.3 De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Opdrachtnemer is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

4. Prijzen van openactiviteit

4.1 Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de activiteitprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente activiteitbrochure die door opdrachtnemer is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.

4.2 Bij inschrijving voor een activiteit middels het inschrijfformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.

4.3 Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per email/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de inschrijving op internet zijn vermeld

4.4 In de activiteitprijzen zijn de kosten voor het activiteitmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

4.5 Als op een activiteit BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

4.6 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

4.7 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het Btw-regime en/of de hoogte van de geldende Btw-tarieven.

5. Prijzen van ‘incompany’-activiteit

5.1 De activiteitprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

5.2 In de geoffreerde activiteitprijs zijn de kosten voor het activiteitmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

5.3 Als op een activiteit BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

5.4 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

5.5 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het Btw-regime en/of de hoogte van de geldende Btw-tarieven.

6. Bescherming persoonsgegevens

6.1 Alle relevante door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van opdrachtnemer. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.

6.2 Opdrachtnemer verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

6.3 De deelnemer heeft het recht op toegang tot, en verbetering van, de eigen gegevens. Als de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen van opdrachtnemer, dient dit gemeld te worden zoals aangegeven in het privacy statement van de Opdrachtnemer. De privacyverklaring is beschikbaar via de website van Opdrachtnemer.

7. Intellectueeleigendom

7.1 Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de activiteit, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de activiteit worden door opdrachtnemer behouden.

7.2 Het is de deelnemer niet toegestaan om door opdrachtnemer ter beschikking gestelde documenten, cursusmateriaal of ander materiaal voor een ander doel te gebruiken, dan voor de betreffende activiteit, aan een ander – al dan niet om niet – ter beschikking te stellen of te vervreemden.

8. Legitimatie

8.1 De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van de open activiteit het bewijs van inschrijving bij zich te hebben en op verzoek van de docent of trainer te tonen.

9. Bijkomende kosten

9.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn in de cursusprijs onder meer niet begrepen: verblijfkosten, zoals lunchkosten, dinerkosten en hotelkosten, kosten van voorgeschreven literatuur, tentamenkosten en (externe) examengelden, introductiekosten, kosten voor excursies of externe activiteiten.

10. Vervanging docent of trainer

10.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

11. Verhindering van de deelnemer

11.1 Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij opdrachtnemer. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

12. Annulering door opdrachtnemer

12.1 Opdrachtnemer beslist over het al dan niet doorgaan van een open activiteit uiterlijk vier weken voor de geplande startdatum. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze beslissing op te schorten tot uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum.

12.2 Het staat opdrachtnemer vrij om een open activiteit af te gelasten bij onvoldoende aanmeldingen. De termijnen van het vorige lid zijn hierop niet van toepassing. Opdrachtnemer zal het reeds betaalde cursusgeld restitueren.

12.3 Het staat opdrachtnemer vrij om een open activiteit op een andere dan de geplande vestiging te laten plaatsvinden.

13. Annulering door opdrachtgever / deelnemer Annuleringsregelingen van assessments, trainingen, workshops en andere activiteiten

13.1 Individuele assessments Indien de uitvoering van de opdracht voor de overeengekomen aanvangsdatum door opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd: – Bij annulering 10 tot 8 werkdagen voor de onderzoeksdag: 50% van het overeengekomen bedrag. – Bij annulering 7 tot 4 werkdagen voor de onderzoeksdag: 75% van het overeengekomen bedrag. – Bij annulering vanaf 3 werkdagen voor en op de onderzoeksdag zelf: 100% van het overeengekomen bedrag. In geval van annulering in verband met ziekte van de deelnemer is de helft van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

13.2 Trainingen, workshops en andere activiteiten. Indien de uitvoering van de opdracht, niet zijnde een open training, voor de overeengekomen aanvangsdatum door opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd: – 
Bij annuleringen meer dan 3 weken voor de aanvangsdatum van de training, worden zonder kosten geannuleerd.

Bij annuleringen < dan 3 weken voor de aanvangsdatum van de training, wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. 
Bij annulering < dan 2 weken voor de aanvangsdatum van de training wordt 75% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering binnen één week voor aanvangsdatum van de training wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

14. Overmacht en recht van wijziging

14.1 Indien het voor opdrachtnemer door overmacht onmogelijk is een activiteit of een onderdeel van die activiteit te verzorgen, zal opdrachtnemer zorgen voor een gelijkwaardige activiteit of een vervangend onderdeel van die activiteit. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de bijeenkomst naar een nader te bepalen datum te verschuiven of te annuleren. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn o.a. belangenverstrengeling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een onvervangbaar gebleken medewerker en een algemeen gebrek aan, voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten.

14.3 Opdrachtnemer kan, met inachtneming van kwaliteit, in afwijking van voorafgaande publicatie of bekendmaking, docenten, trainers, adviseurs en cursusleiding wijzigen zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit dienst inschrijving te annuleren.